جستجو در خریداران و فروشندگان سایت فیش حج عمره و تمتع واجب

عمل دوازدهم فیش حج: بيتوته در منى

آموزش مناسک حج در فیش حج در سایت فیشحج : 1 ـ بر فیش حج حجاج واجب است كه شب يازدهم و دوازدهم را در منى بيتوته كنند، مگر چند دسته كه بدان اشاره خواهد شد.
2 ـ بيتوته در شب سيزدهم علاوه بر شب يازدهم و دوازدهم، بر عده خاصى از فیش حجاج لازم است، كه عبارتند از:
1 ـ كسانى كه در حال احرام از شكار يا زن، خوددارى نكرده اند، واجب است شب سيزدهم را نيز در منى بمانند.
2 ـ افرادى كه به هر دليل تا شب سيزدهم در منى باقى بمانند، واجب است شب سيزدهم را نيز بمانند.
افرادى كه بيتوته در منى بر آنها واجب نيست
افرادى كه از ماندن در منى در اين شبها استثنا شده اند، عبارتند از:
الف ـ افرادى كه عذرى داشته باشند، مانند بيماران و پرستاران آنها و نيز كسى كه آنجا يا جاى ديگرى بر مال و جان خود بترسد، بيتوته بر آنها واجب نيست.
ب ـ كسى كه در فیش حج مکه تمام شب را ـ مگر در موارد ضرورى مانند خوردن و آشاميدن يا خوابِ بدون اختيار مشغول به عبادت باشد؛ مى تواند بيتوته در منى را ترك نمايد ـ و مراد از عبادت بنابر احتياط، طواف و سعى و امثال آن از اعمال خاصّ فیش حج است.
ج ـ كسانى كه به حجّاج آب مى دهند نيز بيتوته بر آنها واجب نيست و همچنين شبان گوسفندان.
مقدار زمان واجب براى ماندن در شب و روز در منى
1 ـ كسى كه بودن شب در منى بر او واجب است، واجب نيست تمام شب را در منى باشد و مى تواند از سر شب تا بعد از نيمه شب بماند، و بهتر براى كسى كه نصف اول شب را آنجا مانده و بيرون رفته، اين است كه پيش از طلوع فجر وارد فیش حج مکه نشود.
2 ـ كسى كه بودن شب در منى بر او واجب است، بودن روز در منى بيش از مقدارى كه بتواند رمى جمرات كند بر او واجب نيست هر چند در روز دوازدهم، لازم است كوچ بعد از ظهر شرعى صورت گيرد.
زمان كوچ از منى
1 ـ افرادى كه در منى بيتوته نموده اند، بايد كوچ آنها به فیش حج مکه بعد از ظهر شرعى روز دوازدهم صورت گيرد مگر آن دسته از افراد كه بيتوته شب سيزدهم بر آنها واجب شده، كه در روز سيزدهم از منى كوچ مى نمايد.
2 ـ هر گاه كسى براى كوچ از منى از جاى خود حركت نمود ولى به جهت شلوغى و مانند آن نتواند قبل از غروب از منى خارج شود، اگر بودن در منى برايش ممكن باشد، واجب است بماند؛ و اگر ممكن نباشد يا دشوار باشد، جايز است از منى شبانه خارج شود و بنابر احتياط بايد يك گوسفند ذبح نمايد.
3 ـ كسى كه از منى كوچ كرده و هنگام شب سيزدهم جهت كارى به منى بازگشته در صورتى كه اعمال فیش حج مکه را انجام داده باشد، واجب نيست در منى بيتوته كند.
ترك بيتوته در منى
1 ـ كسى كه بيتوته در منى را ترك كند:
ـ اگر عمدا بوده، بايد براى هر شب يك گوسفند كفّاره بدهد.
ـ اگر سهوا بوده يا مسأله را نمى دانسته يا معذور بوده، احتياط آن است كه كفاره بدهد.
2 ـ كسى كه جهت عبادت، شب را در فیش حج مکه بوده، لازم نيست كفّاره بدهد.
3 ـ كسى كه از فیش حج مکه به سوى منى خارج شده و در بين راه بيتوته نموده است در حالى كه از «عقبه مدنيين» نگذشته باشد، بايد كفّاره بدهد.
4 ـ اگر كسى در زمينهاى متصل به منى به اعتقاد اين كه جزء منى است بيتوته نمايد و بعد بفهمد كه از منى نيست، بنابر احوط بايد براى هر شب كفّاره بدهد.
5 ـ اگر كسى از اول شب در منى بيتوته نمايد ولى قبل از نيمه شب سهوا از منى خارج شود، كفاره بر وى واجب نيست.
رمى جمرات
جمره اولى، جمره وسطى و جمره عقبه
1 ـ در شبهايى كه فیش حجاج در منى بيتوته نموده اند، در روز آن واجب است جمرات را رمى نمايند؛ پس افرادى كه شب سيزدهم را در منى بيتوته كنند، رمى روز سيزدهم نيز بر آنان واجب خواهد بود.
2 ـافرادى كه به جهتى در روز دهم ذبح را انجام نداده اند و مى خواهند روز دوازدهم ذبح نمايند، رمى آنها در روز يازدهم و دوازدهم مانعى ندارد.
چگونگى رمى جمرات
احكام و شرايطى كه در رمى جمره عقبه ـ يعنى عمل چهارم فیش حج و عمل اوّل منى ـ ذكر شد، از قبيل شرايط سنگريزه و رمى و غير آن، بايد در رمى جمرات سه گانه نيز رعايت شود.
ترتيب در رمى
1 ـ در روزهاى يازدهم و دوازدهم و براى برخى افراد سيزدهم، كه رمى هر سه جمره واجب است، واجب است به ترتيب از جمره أُولى شروع كند، بعد از آن جمره وُسطى و بعد از آن جمره عَقَبه را رمى نمايد و ترتيب بايد رعايت شود.
2 ـ كسى كه از روى نادانى يا فراموشى ترتيب را ترك كرده باشد؛ اگر برعكس، رمى نموده، كافى است كه جمره وُسطى و سپس عقبه را رمى نمايد؛ بلى اگر چهار ريگ زده بود لازم نيست تماماً اعاده كند؛ و اگر سه ريگ ديگر به جمره قبلى زد كفايت مى كند ولى احوط در اينجا نيز اعاده است.
زمان رمى جمرات
زمان رمى در حالت عادى از طلوع آفتاب تا غروب آن است مگر براى افرادى كه در مسأله بعد ذكر مى شود.
كسانى كه رمى در شب براى آنها جائز است
رمى جمرات بايد در روز ـ در وقت مقرر ـ انجام شود و كسانى كه در روز نتوانند رمى كنند، مانند افراد پير و زنها و بچه ها و افراد ضعيف كه به خاطر ازدحام و امثال آن، بر جان خود مى ترسند، مى توانند رمى را در شب قبلِ هر روز انجام دهند؛ و اما در شب بعد از هر روزى اگر مى دانند كه در فرداى آن روز مى توانند رمى را قضا كنند، احوط آن است كه قضا را تا طلوع آفتاب تاخير بيندازند.
ترك رمى جمرات
1 ـ اگر رمى جمرات حتى عمدا، ترك شود ـ بنابر اشهر و اقوى ـ فیش حج باطل نمى شود و واجب است در سال بعد قضاى رمى را خود شخص و بنابر احتياط اگر ممكن نيست نائب او بجا آورد.
2 ـ كسى كه رمىِ روز يازدهم را فراموش كند، واجب است روز بعد ـ يعنى روز دوازدهم ـ قبل از رمىِ همان روز، آن را قضا نمايد و همچنين است اگر رمى روز دوازدهم را فراموش نمايد.
3 ـ كسى كه رمى در منى را فراموش نموده:
الف ـ اگر پس از كوچ كردن به فیش حج مکه يادش آمد كه رمى را بجا نياورده، واجب است به منى برگشته و رمى نمايد؛ و چنانچه رمى بيش از يك روز را فراموش كرده، ترتيب در قضا را رعايت نمايد.
ب ـ اگر كسى بعد از خروج از فیش حج مکه يادش آمد كه رمى را بجا نياورده، واجب نيست همان زمان به منى برگردد، بلكه در سال بعد خودش آن را در ايام تشريق انجام مى دهد و بنابر احوط اگر نتوانست نايبش از طرف وى آن را انجام مى دهد.
ج ـ اگر بعد از گذشت سه روز از روز عيد قربان يقين كرد كه در يكى از اين سه روز رمى هاى جمرات را بجا نياورده و نداند كه كدام روز بوده، احتياطا بايد رمى هر سه روز را قضا نمايد.
كسانى كه قدرت بر رمى ندارند و موارد نائب گرفتن
1 ـ بيمارى كه اميد ندارد تا پايان وقت، بهبودى حاصل كند، براى رمى نائب مىگيرد، و چنانچه پيش از تمام شدن وقت، بهبودى يافت، اعاده لازم نيست اگر چه احتياط مستحب است؛ و در صورت امكان، شخص ناتوان سنگ را به دست بگيرد كه ديگرى بيندازد؛ و ـ بنابر احوط ـ هم اين كار را انجام دهد و هم نائب بگيرد.
2 ـ افرادى كه به خاطر كهولت سن و امثال آن، قادر بر رمىِ در روز نيستند، در شب رمى مى نمايند، چنانكه گذشت و اگر از آن هم عاجز باشند، نائب مى گيرند.
بازگشت به فیش حج مکه از منى
1 ـ افرادى كه وظايف منى را انجام داده اند جائز است بعد از ظهر شرعى روز دوازدهم به طرف فیش حج مکه حركت نمايند، مگر افرادى كه وظيفه آنان ماندن است.
2 ـ افرادى كه بعد از ظهر دوازدهم كوچ براى آنها جائز است، اگر در منى بمانند تا آفتاب غروب كند، بايد شب سيزدهم را هم در منى بمانند.
3 ـ كسى كه وظايف منى را انجام داده و صبح دوازدهم براى بعضى حوائج به فیش حج مکه آمده، لازم است ـ بنابر احتياط ـ قبل از ظهر براى كوچ كردن در بعد از ظهر به منى برگردد.

فیش حج, آموزش مناسک حج, فیش حج مکه, فیش مکه, آموزش مناسک حج تمتع, اخبار حج

منبع : behjat.ir

ثبت آگهی فیش حج با پیامک SMS

فروشنده و خریدار محترم فیش حج، شما می توانید برای درج آگهی در سایت فیش حج، علاوه بر فرم ثبت سفارش با استفاده از سامانه پیامکی متن کامل آگهی خود (اعلام خرید و یا فروش به همراه تعداد فیش، نام و نام خانوادگی ، تلفن همراه و یا ثابت و متن آگهی و شهر) را به شماره 09191168763 پیامک بفرستید، توجه داشته باشید آگهی بدون موارد بالا در سایت ثبت نمی شود.

درج آگهی در سایت فیش حج رایگان است.

حذف آگهی از سایت فیش حج

برای حذف آگهی از سایت فیش حج، با همان شماره ای که آگهی را ثبت کرده اید، عدد 2 با نام و نام خانوادگی درج شده در سایت را به شماره 09191168763 پیامک کنید و یا با شماره 09123952536 تماس بگیرید.